Overeenkomst volwassenen

Overeenkomst volwassenen

 1. Therapeut
  Naam                   Margreet Chardon
  Adres                   Demkaweg 11 CA
  PC en Plaats       3555 HW Utrecht
  Telefoonnr.        06-16348981
  E-mail                mchardon@zonnet.nl
  Aangesloten bij: LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten)
  AGB-codes       AGB zorgverlener 90-025001 AGB-praktijk..90-(0)03879

en

 1. Cliënt
  Naam               …………………………………………………………………..
  Adres               …………………………………………………………………..
  Plaats              ………………………………………………………………….
  Geboren d.d. ………………………………………………………………….       te …………………………………………………….
  Telefoonnr.  …………………………………………………..
 1. Behandeling, doel en werkwijzen
  De therapeut biedt cliënt de volgende behandeling: natuurgeneeskunde conform de informatie op website natuurgeneeskunde-praktijk.nl
  De therapeut heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting ten aanzien van de klachten die door de cliënt op de intakeformulieren zijn ingevuld. De cliënt is zich bewust van het feit dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van zijn/ haar zelf te leveren inspanning. Het is duidelijk dat vooraf niet is aan te geven hoeveel consulten er nodig zijn. Dit wordt in de loop van het behandeltraject in overleg bepaald.
  De therapeut stemt de informatie af op de cliënt.
 1. Informatie en medewerking
  De therapeute heeft de cliënt geïnformeerd over de tarieven van de behandeling en de mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen van de zorgverzekeraar.
  De cliënt geeft de therapeute naar beste weten de informatie en de medewerking die zij nodig heeft voor het geven van een goede behandeling.
  Indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt, vraagt de therapeute gegevens over de cliënt op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.
 1. Dossier
  De therapeute richt een dossier in voor de cliënt. De therapeut neemt hierin aantekeningen op en andere stukken voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling van cliënt. Cliënt heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of dit niet in het belang is van de cliënt.
  De therapeute bewaart het dossier twintig jaar of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. Deze termijn is door de overheid vastgelegd.
 1. Geheimhouding
  De therapeute zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt. De therapeute verstrekt deze gegevens niet aan anderen, tenzij cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten. Zie ook de privacyverklaring.
 1. Richtlijnen
  De therapeute handelt conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten, de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten).
 1. Klachten
  Indien klachten niet in onderling overleg met de therapeute kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging van de therapeut (de LVNT) en/ of tot het onafhankelijk klachtenbureau (SCAG).
 1. Communicatie
  Patiënt/ cliënt gaat wel / niet akkoord met verzending van facturen en reacties op vragen per mail. Bij verzending per post wordt een onkostenvergoeding van de porto plus € 2,50 in rekening gebracht.

Disclaimer
De behandelingen bij Praktijk de Merel zijn geen vervanging voor reguliere medische begeleiding. Cliënten blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Het consult/ de consulten zijn een vrije keuze van de cliënt.

Voor akkoord,

Datum:

Plaats:

Cliënt                                                              Therapeut